proti - to be online
USŁUGI PRAWNICZE
NA RZECZ FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
DOBRO KLIENTA
kompleksowa obsługa na każdym etapie postępowania
Kancelaria Radców Prawnych Czubat & Hadała s.c. świadczy kompleksowe usługi obsługi prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Główny zakres działalności kancelarii obejmuje świadczenie pomocy prawnej w zakresie:
Odszkodowania

Jednym z głównych zakresów działalności Kancelarii jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych i świadczeń dla poszkodowanych na skutek wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu. W ramach niniejszego zakresu usług dochodzimy odszkodowań i świadczeń powstałych w wyniku szkód komunikacyjnych, szkód powstałych w ubezpieczeniu i mieniu, wyrządzonych błędami medycznymi związanych z odpowiedzialnością cywilną innych podmiotów, szkód powstałych z tytułu wypadków przy pracy czy w rolnictwie, oraz szkód wynikłych z ubezpieczeń osobowych. W ramach świadczonej pomocy Kancelaria występuje o stosowne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów oraz szkodę w mieniu, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny oraz zadośćuczynienia, zwrot wszelkich kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub śmierci poszkodowanego. Dochodzimy w imieniu klienta również rent z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę wyrównawczą oraz rentę alimentacyjną.